Özel İletişim Vergisi – Ba Ve Bs Bildirim Formları

Özel İletişim Vergisi İle İlgili Ba Ve Bs Bildirim Formlarında Bilinmesi Gerekenler

362 nolu VUK Genel Tebliğinde Özel Iletişim Vergisi’nin bedele dahil edilip edilmeyeceğine dair herhangi bir ibare bulunmamasına rağmen Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının (” 11 05 2010 tarih ve 807.1.GIB,4.06.18.02-32Mük257-8110-541 sayılı ) muktezasında “Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. Bu çerçevede. Ba Bs bildirim formlarında alım ve satım tutarları belirtilirken; formların, Katma Değer Vergisi ve Özel iletişim Vergisi hariç tutularak düzenlenmesi gerekmektedir.” açıklamasında bulunmuştur.

Dolayısı ile mükellefin bildirimine söz konusu bedel Özel iletişim Vergisi’ ni içeriyor ise bu bedel ayrıştırılmayarak bildirime eklenecek, fatura bedelinde ayrıca gösterildi ise bildirime eklenmeyecektir.