İhracat ve İthalatlarda Ba ve Bs Formları

İhracat ve İthalatlarda Ba ve Bs Formları İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

-İthalat işlemlerinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi dikkate alınacaktır.

-İhracat işlemlerinde ise Bs Bildirim formunun bildirilmesinde ihracatın fiilen gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır. İhracatın fiilen gerçekleştiğini ise; https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulama/ adresinden sorgulayabilirsiniz.

Serbest Bölgeden Yurt içine Yapılan Satışlarda Ba ve Bs Bildirim Formunun Düzenlenme Tarihi Ne Olacaktır?

Serbest bölgede faaliyette olan firmalar bazen yurt içine hem mal satıp hem de mal satın alabilmektedirler. Yurt içine mal alım ve satımında bulunduklarında gümrük giriş beyannamesi düzenleniyor ise gümrük giris beyannamesinin kapanma tarihi ve tutan Ba ve Bs Bildirim Formlarında dikkate alınacaktır. Zira serbest bölgelerdeki firmaların yurt içine sattıkları ve aldıkları mallar için gümrük giriş beyannamesi düzenlenmiyor ise bu takdirde serbest bölge işlem formunun tarihi ve tutan Ba ve Bs Bildirim formlarında dikkate alınacaktır.

İthalat işlemlerinin Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır?

İthalat işlemlerinin Ba ile bildirilmesinde tutar alanına 418 nolu VUK Genel Tebliğince ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde tutar alanına; 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymet, malın gümrük vergisinden muaf olması: durumunda ise katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç bedel yazılacaktır.

İthal Edilen Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olması Durumunda Ba ile Bildirilmesinde Tutar alanına Ne Yazılacaktır?

İthal edilen bir malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda bildirim Ba formunun tutar alanına katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç bedel yazılacaktır. Kısım Kısım ithalatta Ba Bildirim Formu İthaI edilen mal gümrük sahasına getirildikten sonra kısım kısım gerçekleştirilmesi durumunda her bir işlemin gerçekleştiği tarih dikkate alınarak 5.000,00-TL lık haddin aşılması halinde Ba bildirimine dahil edilecektir.

İthalat işlemlerinde Satıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır?

ithalat işlemlerinde malı satın aldığımız satıcı firmanın vergi kimlik numarası bölümüne “1111111111”yazılacaktır.

İhracat işlemlerinde Alıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır ?

İhracat işlemlerinde malı sattığımız alıcı firmanın vergi kimlik numarası bölümüne “2222222222″ yazılacaktır.

Serbest Bölgedeki Firmaların Türkiye’ deki Şube ve Merkezden Alım Satım Yapılması Halinde Bildirim Formları Nasıl Düzenlenir?

Serbest bölgede faaliyet de bulunan mükelleflerin Türkiye’ deki merkez veya şubelerinden de alım-satım yapılması hallerinde, Türkiye’ den yapılan alım-satım işlemleri ile serbest bölgedeki şubeden yapılan alım-satım işlemleri ayrı satırlar şeklinde bildirilecektir. Bu kapsamda yapılan bildirimlerde serbest bölgelerden yapılan alım – satım işlemlerinin bildirildiği satırların ülke kodu kısmanda “Serbest Bölge “ ifadesinin seçilmesi gerekmektedir.