Ba Bs Cezaları Hakkında

Attention: The internal data of table “2” is...

Kira Ödeme Ve Tahsil Ba Bs Formları

Konu ile ilgili mali idarenin verdiği muktezalara bakıldığında gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinin Form Ba ile bildirilme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hakkında Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir muktezada (11.11.2010 tarıh ve B.07.1.G|B.4.99.16.01 0-VUK 25747 sayılı ) “Gerçek kişilere yapmış olduğunuz aylık kira ödemelerinin, 396 Sıra N0.Iu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen tutarı aşması halinde, 268 Sıra N0.Iu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen tevsik edici belgelere dayandırılarak, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ” ile bildirilmesi gerekmektedir. ” denilmiştir. Banka dekontu karşılığında ödenen kiranın Ba bildirim formuna dahil edilip edilmeyeceği hakkında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir muktezada ise (10.08.2010 tarih ve B.07.1.GIB.4.06.18.02-32 Mük257-7973-535 sayılı ) “Konu ile ilgili olarak yayımlanan 396 Sıra N0.Iu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim had/eri açıklanmış bulunmaktadır. Söz konusu bu tebliğin 1.2.1.bölümünde “Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları bunlara ilişkin belgenin türüne ( Fatura, İrsaliyeli Fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu taşıma bileti gibi ) bakılmaksızın Ba-Bs formuna dahil edilecektir.” Açıklaması yer almaktadır. Dolayısı ile kira ödemeleri karşılığında alınan banka dekontunun, 396 Sıra No. Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda Ba bildirim formuna dahil edilmesi...

Noter Senedi İle Alınan Araçlarda Ba Ve Bs Bildirimi

Noter Senedi İle Alınan Araçlarda Ba Ve Bs Bildirimi Noter satış senedi ile alınan araçların BA formunda bildirilmesi gerekip gerekmeyeceğine ilişkin tebliğlerde de bir açıklama bulunmamakla birlikte Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın bir muktezasında (15 02 2011 tarıhiı 8 07.1 eleme.15.02-32229-7763-77 sayılı) “Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kayıtlı olan ve noter satış senedi ile aldığınız araçların kayıtlarının intikal ettirilebilmesi için mutlaka araç satışı yapan mükellefler tarafından tarafınıza fatura düzenlenmesi, nihai tüketicilerden alınan araçlar için ise tarafınızca nihai tüketiciler adına gider pusulası tanzim edilmesi ve bu kişilere imzalatılması gerekmektedir.” denilmektedir. Dolayısıyla işletmelerin noter satış senedi ile satın aldıkları taşıtlar için gider pusulası tanzim edip söz konusu belgede yazılı matrahın tamamını Ba Bildirim Formuna dahil etmeleri...

Özel İletişim Vergisi – Ba Ve Bs Bildirim Formları

Özel İletişim Vergisi İle İlgili Ba Ve Bs Bildirim Formlarında Bilinmesi Gerekenler 362 nolu VUK Genel Tebliğinde Özel Iletişim Vergisi’nin bedele dahil edilip edilmeyeceğine dair herhangi bir ibare bulunmamasına rağmen Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının (” 11 05 2010 tarih ve 807.1.GIB,4.06.18.02-32Mük257-8110-541 sayılı ) muktezasında “Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. Bu çerçevede. Ba Bs bildirim formlarında alım ve satım tutarları belirtilirken; formların, Katma Değer Vergisi ve Özel iletişim Vergisi hariç tutularak düzenlenmesi gerekmektedir.” açıklamasında bulunmuştur. Dolayısı ile mükellefin bildirimine söz konusu bedel Özel iletişim Vergisi’ ni içeriyor ise bu bedel ayrıştırılmayarak bildirime eklenecek, fatura bedelinde ayrıca gösterildi ise bildirime...

İhracat ve İthalatlarda Ba ve Bs Formları

İhracat ve İthalatlarda Ba ve Bs Formları İle İlgili Bilinmesi Gerekenler -İthalat işlemlerinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi dikkate alınacaktır. -İhracat işlemlerinde ise Bs Bildirim formunun bildirilmesinde ihracatın fiilen gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır. İhracatın fiilen gerçekleştiğini ise; https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulama/ adresinden sorgulayabilirsiniz. Serbest Bölgeden Yurt içine Yapılan Satışlarda Ba ve Bs Bildirim Formunun Düzenlenme Tarihi Ne Olacaktır? Serbest bölgede faaliyette olan firmalar bazen yurt içine hem mal satıp hem de mal satın alabilmektedirler. Yurt içine mal alım ve satımında bulunduklarında gümrük giriş beyannamesi düzenleniyor ise gümrük giris beyannamesinin kapanma tarihi ve tutan Ba ve Bs Bildirim Formlarında dikkate alınacaktır. Zira serbest bölgelerdeki firmaların yurt içine sattıkları ve aldıkları mallar için gümrük giriş beyannamesi düzenlenmiyor ise bu takdirde serbest bölge işlem formunun tarihi ve tutan Ba ve Bs Bildirim formlarında dikkate alınacaktır. İthalat işlemlerinin Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır? İthalat işlemlerinin Ba ile bildirilmesinde tutar alanına 418 nolu VUK Genel Tebliğince ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde tutar alanına; 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymet, malın gümrük vergisinden muaf olması: durumunda ise katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç bedel yazılacaktır. İthal Edilen Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olması Durumunda Ba ile Bildirilmesinde Tutar alanına Ne Yazılacaktır? İthal edilen bir malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda bildirim Ba formunun tutar alanına katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç bedel yazılacaktır. Kısım Kısım ithalatta Ba Bildirim Formu İthaI edilen mal gümrük sahasına getirildikten sonra kısım kısım gerçekleştirilmesi durumunda her bir işlemin gerçekleştiği tarih dikkate alınarak 5.000,00-TL lık haddin aşılması halinde Ba bildirimine dahil edilecektir. İthalat işlemlerinde Satıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır? ithalat işlemlerinde malı satın aldığımız satıcı firmanın vergi kimlik numarası bölümüne “1111111111”yazılacaktır. İhracat işlemlerinde Alıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır ? İhracat işlemlerinde malı sattığımız alıcı firmanın vergi kimlik numarası bölümüne “2222222222″ yazılacaktır. Serbest Bölgedeki Firmaların Türkiye’ deki Şube ve Merkezden Alım Satım Yapılması Halinde Bildirim Formları Nasıl Düzenlenir? Serbest bölgede faaliyet de bulunan mükelleflerin Türkiye’ deki merkez veya şubelerinden de alım-satım yapılması hallerinde, Türkiye’ den yapılan alım-satım işlemleri ile serbest bölgedeki şubeden yapılan alım-satım işlemleri ayrı satırlar şeklinde bildirilecektir. Bu kapsamda yapılan bildirimlerde serbest bölgelerden yapılan alım –...

Asgari İşçilik Oranları

R.Gazete No: 29423 R.G. Tarihi: 23.7.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ       MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ ekinde yer alan “Çeşitli İş Kollarına Ait İşçilik Oranları Listesi” (ek-1) ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. Ek-1 ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ...