4447 Sayılı Kanun Geç. 10. Madde İşveren Teşviği Hk.

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar   6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna geçici 10 uncu madde eklenmiştir.   4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinde Yer Alan Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanma Şartları ve Süresi   Sigortalı yönünden;   a) 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması,  ( Süre 21/12/2015 tarih ve 2015/8321 sayılı Bakanlar Kurulu Karari ile 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır ) b) 18 yaşından büyük olması, c) işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması, ç) Fiilen çalışması,   İşyeri yönünden; d) Özel sektör işverenlerine ait olması, e) Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, f) Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, g) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi, ğ) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir...

Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi 7.000 TL Olarak Belirlendi.

24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL’lik had, 2016 yılından geçerli olmak üzere 7.000 TL’ye indirilmiştir. Buna göre, tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur. Bu kapsamda örneğin; Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin, Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin, İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur. Tebliğde yer alan diğer önemli açıklamalar ise aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Tahsilat ve ödemelerin finans kurumları aracılığıyla yapılmış olmasının tarafların o işleme ilişkin Vergi Usul Kanunu’nda yer alan belgeleri (fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası vb.) düzenleme zorunluluğunu kaldırmayacaktır. Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının 7.000 TL’yi aşması durumunda, işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur. 24 Aralık 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29572 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459) 1. Giriş Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesi bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir. 2. Yetki 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde Maliye Bakanlığına mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini bankalar, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir. Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen hükmünün Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yapılan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır. 3. Tanımlar Bu Tebliğde geçen; a) Aracı finansal kurum: Bu Tebliğ uygulaması bakımından tahsilat ve ödemelere aracılık eden 19/10/2005 tarihli...

Ba Bs Cezaları Hakkında

Attention: The internal data of table “2” is...

Kira Ödeme Ve Tahsil Ba Bs Formları

Konu ile ilgili mali idarenin verdiği muktezalara bakıldığında gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinin Form Ba ile bildirilme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hakkında Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir muktezada (11.11.2010 tarıh ve B.07.1.G|B.4.99.16.01 0-VUK 25747 sayılı ) “Gerçek kişilere yapmış olduğunuz aylık kira ödemelerinin, 396 Sıra N0.Iu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen tutarı aşması halinde, 268 Sıra N0.Iu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen tevsik edici belgelere dayandırılarak, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ” ile bildirilmesi gerekmektedir. ” denilmiştir. Banka dekontu karşılığında ödenen kiranın Ba bildirim formuna dahil edilip edilmeyeceği hakkında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir muktezada ise (10.08.2010 tarih ve B.07.1.GIB.4.06.18.02-32 Mük257-7973-535 sayılı ) “Konu ile ilgili olarak yayımlanan 396 Sıra N0.Iu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim had/eri açıklanmış bulunmaktadır. Söz konusu bu tebliğin 1.2.1.bölümünde “Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları bunlara ilişkin belgenin türüne ( Fatura, İrsaliyeli Fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu taşıma bileti gibi ) bakılmaksızın Ba-Bs formuna dahil edilecektir.” Açıklaması yer almaktadır. Dolayısı ile kira ödemeleri karşılığında alınan banka dekontunun, 396 Sıra No. Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda Ba bildirim formuna dahil edilmesi...

Noter Senedi İle Alınan Araçlarda Ba Ve Bs Bildirimi

Noter Senedi İle Alınan Araçlarda Ba Ve Bs Bildirimi Noter satış senedi ile alınan araçların BA formunda bildirilmesi gerekip gerekmeyeceğine ilişkin tebliğlerde de bir açıklama bulunmamakla birlikte Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın bir muktezasında (15 02 2011 tarıhiı 8 07.1 eleme.15.02-32229-7763-77 sayılı) “Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kayıtlı olan ve noter satış senedi ile aldığınız araçların kayıtlarının intikal ettirilebilmesi için mutlaka araç satışı yapan mükellefler tarafından tarafınıza fatura düzenlenmesi, nihai tüketicilerden alınan araçlar için ise tarafınızca nihai tüketiciler adına gider pusulası tanzim edilmesi ve bu kişilere imzalatılması gerekmektedir.” denilmektedir. Dolayısıyla işletmelerin noter satış senedi ile satın aldıkları taşıtlar için gider pusulası tanzim edip söz konusu belgede yazılı matrahın tamamını Ba Bildirim Formuna dahil etmeleri...