Asgari İşçilik Oranları

R.Gazete No: 29423

R.G. Tarihi: 23.7.2015

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA

BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK

ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

      MADDE 1 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ ekinde yer alan “Çeşitli İş Kollarına Ait İşçilik Oranları Listesi” (ek-1) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Ek-1

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ 2015