4447 Sayılı Kanun Geç. 10. Madde İşveren Teşviği Hk.

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar  

6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna geçici 10 uncu madde eklenmiştir.

 

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinde Yer Alan Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanma Şartları ve Süresi

 

Sigortalı yönünden;

 

a) 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması,  ( Süre 21/12/2015 tarih ve 2015/8321 sayılı Bakanlar Kurulu Karari ile 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır )

b) 18 yaşından büyük olması,

c) işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

ç) Fiilen çalışması,

 

İşyeri yönünden;

d) Özel sektör işverenlerine ait olması,

e) Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

f) Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

g) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi,

ğ) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir